Wolfbulls - Schiffsfotos

HUCKLEBERRY FINN (8618358)

HUCKLEBERRY FINN am 18.08.2011 bei Rostock Höhe Warnemünde
HUCKLEBERRY FINN am 18.08.2011 bei Rostock Höhe Warnemünde
A l l g e m e i n e s
IMO-Nummer IMO No. 8618358
MMSI-Nummer MMSI No. 265874000
Rufzeichen Call Sign SHLU
Heimathafen Homeport Trelleborg
Flagge Flag
Aktuelle Position actual position
H a u p t a b m e s s u n g e n
Länge über alles Lenght over oll 177,20 m
Breite Breadth 26,50 m
Tiefgang Draft 6,10 m
Bruttoraumzahl Gross tonnage 26.391 ton
Tragfähigkeit Deadweight 5.500 ton
B a u d a t e n
Baujahr Year of built 1988
Werft Yard Schichau-Seebeckwerft,
Bremerhaven 
Baunummer Building No. 1063
M a s c h i n e
Hauptmaschine main engine 1x MAN B&W 6 L 40/45
1x MAN B&W 8 L 40/45
Leistung Power output 14.800 kW
Geschwindigkeit Power 19,0 Knoten
K a p a z i t ä t
Passagiere passengers 400
Kabinen cabins 134
Trailer trailer 160
M a n a g e m e n t
Manager manager TT-Line, Lübeck
Eigner Owner TT-Line, Lübeck
H i s t o r i s c h e   D a t e n
Bisherige Namen Previous names NILS DACKE
(1988)
PETER PAN
(09.1993)
PETER PAN IV
(10.2001)
HUCKLEBERRY FINN
(06.2013)

Zurück zur STARTSEITE

FÄHRSCHIFFE - FERRIES